Poniedziałek – Piątek / 08:00 – 16:00

508 127 532

i

Without Sidebar

W zleceniach transportowych spotykamy się zarówno z zapisami, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa (nieważnymi) oraz zapisami, które są ważne, ale które mogąsię okazać niebezpieczny dla przewoźnika. Jednym z takich zapisów jest klauzula na sąd polubowny (arbitrażowy). W niniejszym artykule zajmiemy się omówieniem specyfiki powyższego zapisu. W przypadku stosowania klauzuli na sąd polubowny w zleceniach transportowych zalecana jest forma pisemna. Jednakże zgodnie z art. 1162 § 2 k.p.c. sam zapis może przybrać formę wymiany „między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść.”. Co za tym idzie, dopuszczalne jest m.in. wysłanie